Đăng ký nhận thông tin

Mặt bằng căn hộ

Scenia Bay / Mặt bằng căn hộ

MẶT BẰNG TẦNG 5

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 6

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 7-26

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 27

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 28

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 29-30

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 31

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 32-34

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 35

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 36

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 37

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 38

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

MẶT BẰNG TẦNG 39

Vui lòng ấn vào ảnh mặt bằng tầng để tìm kiếm hình ảnh mặt bằng căn hộ tương ứng

CHÚ THÍCH THÔNG SỐ

MÃ CĂN HỘ
Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy
DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN

Căn hộ studio

Căn hộ 1 phòng ngủ+

Căn hộ 1 phòng ngủ

Căn hộ 2 phòng ngủ

Căn hộ 2 phòng ngủ +

Căn hộ 3 phòng ngủ