Đăng ký nhận thông tin

    Mặt bằng tầng 29 – 30

    Scenia Bay / Mặt bằng tầng 29 – 30